Sadza w kominie - dlaczego jest niebezpieczna?

 

 

Sadza powstaje w wyniku spalania węgla oraz drewna i osadza się na ścianach komina.

Mokre drewno, śmieci i odpady komunale nienadające się do opału to główne powody wytwarzania smoły. Największe ilości sadzy wytwarzamy w sezonie grzewczym (jesienno-zimowym). Często nasze urządzenia grzewcze pozostają bez nadzoru przez dłuższy czas, dlatego koniecznym jest regularne czyszczenie przewodów kominowych. Osobą odpowiedzialną za regularne kontrole jest właściciel lub zarządca budynku. Pożar sadzy można łatwo zaobserwować. W kominie słychać szum, spowodowany gwałtownym spaleniem, a na zewnątrz mogą wydobywać się płomienie, iskry oraz gęsty dym. Jest to wielkie zagrożenie dla domowników, gdyż po uszkodzeniu komina ogień może dostać się na mieszkanie. Po zapaleniu się sadzy należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112, Kolejno powinniśmy wygasić ogień w piecu lub kominku oraz nie zamykać dopływu powietrza do tych urządzeń. Absolutnie nie wolno zalewać ognia wodą, gdyż grozi to rozerwaniem pieca. Dobrym starodawnym pomysłem jest trzymanie kilku wiader piasku na strychu. W razie pożaru po zawiadomieniu straży pożarnej (w miarę możliwości i bezpiecznego dostępu do komina) można wsypać piasek do płonącego przewodu.

 

Regulacje prawne dotyczące czyszczenia przewodów kominowych Obowiązuje w tym przypadku ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczące terminów obowiązkowych przeglądów oraz bardziej szczegółowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719) dotyczące czyszczenia. Cytując:  Rozdział 7 – Instalacje i urządzenia techniczne

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1)   od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej

2)   od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące

3)   od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. (….)